Betingelser

Betingelser

1. INTRODUKTION

1.1 Vi är ES Property & Investments Limited som handlar som Nya spanska fastigheter (nedan kallade 'vi' 'vår' eller 'oss') och vi äger och driver denna webbplats ('Webbplats'). Varje hänvisning till "dig" eller "din" är en hänvisning till användaren av denna webbplats.

1.2 Genom att komma åt webbplatsen eller någon del därav samtycker du till att vara juridiskt bunden av villkoren som anges nedan som inkluderar vår integritetspolicy (tillsammans 'villkoren').

1.3 Villkoren gäller för din användning av webbplatsen och genom att använda och komma åt någon del av webbplatsen garanterar du att du har rätt och befogenhet att godkänna och vara bunden av dessa villkor.

1.4 Syftet med webbplatsen är att ge information om fastigheter som säljs i Spanien och att hjälpa till att matcha användarna med fastigheter i Spanien.

1.5 All information och tjänster som tillhandahålls på webbplatsen är endast avsedda för informationsändamål och är inte avsedda att ge användare juridisk, skatt, undersökning, egendom, inteckning eller annan sådan professionell rådgivning.

1.6 Användare av webbplatsen bör få sin egen professionella råd innan de förlitar sig på någon information på webbplatsen.

1.7 Vi rekommenderar starkt att du skriver ut en kopia av villkoren och granskar noggrant.

2 DINA SKYLDIGHETER

2.1 Din användning av sajten är föremål för dessa villkor och genom att använda webbplatsen anses du ha accepterat och samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

2.2 Du är ansvarig för all åtkomst till webbplatsen med din internetanslutning.

2.3 Vi förbehåller oss rätten att begränsa din åtkomst till webbplatsen eller en del av den. Tillgång till begränsade områden på webbplatsen kan vara föremål för registrering och andra villkor. Om vi ger dig tillstånd att komma åt ett begränsat område kan vi när som helst återkalla det tillståndet (inklusive om du bryter mot någon av dessa villkor).

2.4 Ditt tillstånd att använda webbplatsen är personligt för dig och kan inte överföras.

2.5 Din användning av webbplatsen är villkorad av att du följer reglerna i dessa villkor och du samtycker till att du inte kommer att:

2.5.1 använda webbplatsen för bedrägligt eller olagligt ändamål;

2.5.2 använda webbplatsen för att ärekränka, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter, inklusive utan begränsning andras integritetsrättigheter eller publicitetsrättigheter;

2.5.3 utge sig för någon person eller enhet, felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anslutning till någon person eller enhet i samband med webbplatsen;

2.5.4 störa eller störa driften av webbplatsen eller de servrar eller nätverk som används för att göra webbplatsen tillgänglig eller bryter mot krav, förfaranden, policyer eller regler för sådana nätverk;

2.5.5 överföra eller på annat sätt göra tillgängligt i samband med webbplatsen alla virus, maskar, trojanska hästar eller annan datorkod som är skadlig eller invasiv eller kan eller är avsedd att skada driften av, eller för att övervaka användningen av någon hårdvara, programvara eller utrustning;

2.5.6 reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller på annat sätt utnyttja för kommersiella ändamål, någon del av, användning av eller åtkomst till webbplatsen;

2.5.7 modifiera, anpassa, översätta, omvandla, dekompilera eller demontera någon del av webbplatsen;

2.5.8 ta bort alla meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätt från webbplatsen eller material som härrör från webbplatsen;

2.5.9 rama in eller spegla någon del av webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga förhandstillstånd;

2.5.10 skapa en databas genom att systematiskt ladda ner och lagra webbplatsinnehåll;

2.5.11 använda någon manuell eller automatisk enhet på något sätt för att samla in webbplatsinnehåll eller reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga förhandstillstånd;

2.5.12 använda webbplatsen för kommersiella ändamål.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla dessa undantag antingen i allmänhet eller i specifika fall.

2.6 Om du besöker en av fastigheterna som listas på webbplatsen är det enbart ditt ansvar att göra alla nödvändiga resebestämmelser, inklusive arrangemang av reseförsäkring, för ditt besök.

3. REGISTRERING

3.1 Du kan skicka ett ifylld förfrågningsformulär på webbplatsen för att få information om fastigheter på webbplatsen. Alternativt kan vi också få din förfrågan via webbplatser från tredje part.

3.3 Du förbinder dig att all information som tillhandahålls av dig, antingen direkt via webbplatsen eller via tredje parts webbplatser, är korrekt, fullständig och korrekt.

3.4 Du accepterar ensam ansvaret för användningen av konto-ID och lösenord för användning på webbplatsen och du kommer omedelbart att meddela oss om obehörig användning av dem som du när som helst blir medveten om.

4. INTELLEKTUELL EGENDOM

4.1. De immateriella rättigheterna på denna webbplats tillhör oss eller vår licensgivare, inklusive utan begränsning upphovsrätt, varumärkesrättigheter, databasrättigheter, text, grafik, kod, fil och länkar.

4.2. Du får inte kopiera, sända, modifiera, publicera om, sortera, rama in, överföra eller länka till annat material eller information på eller laddas ner från denna webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande.

5. INNEHÅLL

5.1 Allt uppladdat innehåll betraktas som icke-proprietärt, icke-konfidentiellt och vi kommer att ha full rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut till tredje part för något syfte.

5.2 Vi har rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att innehåll som laddats upp av dig bryter mot deras tredje parts rättigheter.

5.3 Allt innehåll som laddas upp av dig måste lagras och följa lagen där det publiceras.

5.4 Allt innehåll som laddas upp av dig måste vara korrekt; Vi ger inga garantier för riktigheten av sådant material som visas på webbplatsen.

5.5 Du får inte publicera något förtalande, stötande, diskriminerande, oetiskt, omoraliskt eller inflammatoriskt material på webbplatsen eller ladda upp något material som bryter mot någon parts IP-rättigheter.

5.6 I händelse av brott mot klausul 5.5 kan vi vidta lämpliga åtgärder som vi anser nödvändiga, inklusive tillfälligt eller permanent avlägsnande av tjänsten, återkallande av din användning av webbplatsen eller eventuella rättsliga åtgärder mot dig.

5.7 Vi förbehåller oss rätten att ta bort och redigera allt innehåll på webbplatsen som vi anser nödvändigt.

5.8 Vi kommer inte att hållas ansvariga för giltigheten av några annonser på webbplatsen som publiceras av oss i god tro.

5.9 Vi kommer inte att hållas ansvariga för priset, representationen eller värdet på någon annons som publiceras på webbplatsen.

6. GARANTIER

6.1 Även om vi strävar efter att säkerställa att innehållet och informationen på webbplatsen är korrekt och korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller noggrannhet och i den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, representationer eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, vare sig uttrycklig eller underförstådd.

6.2 Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att sajten alltid är tillgänglig. Vi kan dock inte garantera att webbplatsen eller någon enskild funktion eller funktion på webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig och / eller felfri. I synnerhet kan webbplatsen vara otillgänglig under perioder då vi genomför uppgraderingar till eller utför väsentligt underhåll på webbplatsen.

6.3 Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och online-resurser. Vi ansvarar inte för, kontrollerar inte och stöder inte sådana externa webbplatser eller resurser och ger inga garantier eller utfästelser om informationens riktighet i förhållande till någon länkad webbplats. Din användning av webbplatser och resurser från tredje part sker på egen risk.

6.4 Vi ger ingen garanti för att allt material som finns tillgängligt för nedladdning från denna webbplats inte är fritt från infektion, virus eller annan sådan kod.

6.5 Vi garanterar inte att webbplatsen eller informationen på webbplatsen överensstämmer med andra lagar än England.

6.6 Detaljerna om de fastigheter som finns på webbplatsen tillhandahålls av tredje part, inklusive fastighetsmäklare, hyresvärdar eller utvecklare, endast för din information och vi ger ingen garanti för deras noggrannhet eller fullständighet. Det är helt ditt ansvar att göra dina egna förfrågningar med sådana tredje parter innan du fattar beslut angående fastigheter som annonseras på denna webbplats.

6.7 Du är ensam ansvarig för att få professionell rådgivning, inklusive juridisk rådgivning, innan du förbinder dig att köpa någon egendom som anges på webbplatsen

7. ANSVARSBEGRÄNSNING - LÄS VÄNLIGT NÄR

7.1 Ingenting i villkoren anses utesluta ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller bedrägliga felaktiga framställning.

7.2 Du erkänner att du är ensam ansvarig för den användning som du lägger till denna webbplats och att alla garantier, villkor, åtaganden, representationer och villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, härmed utesluts i den utsträckning som lagen tillåter.

7.3 Materialet och informationen på webbplatsen är gratis och genom att använda webbplatsen bekräftar du att det vore orimligt att hålla oss ansvariga för eventuella förluster till följd av den information och råd som erbjuds på denna webbplats.

7.4 Vi utesluter ansvar för ekonomisk förlust eller skada, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, som uppstår under eller i samband med:

7.4.1 Användning av webbplatsen eller

7.4.2 Beroendet av allt innehåll som visas på webbplatsen.

7.5 I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi ansvar för förluster som uppkommit till följd av tredjepartsåtgärder, oavsett om det rekommenderas av dig till användaren, vare sig det är direkt eller indirekt, och vare sig det gäller avtal, skadestånd, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt , inklusive men inte begränsat till advokater, lantmäterier, bankirer, utvecklare, arkitekter, pantsättare, fastighetsmäklare och andra professionella rådgivare. Alla affärer som genomförs genom tredje part sker helt på användarens egen risk.

7.6 I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi ansvaret för eventuella förluster till följd av platsinspektioner av fastigheter i Spanien som du har gjort av användaren, vare sig det arrangeras eller rekommenderas av oss, vare sig direkt eller indirekt, och vare sig det gäller kontrakt, skadestånd , brott mot lagstadgad plikt eller annat. Alla resor som görs till Spanien för att besöka fastigheter som annonseras på webbplatsen görs helt på användarens egen risk.

7.7 Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon av följande förluster till följd av användningen av webbplatsen:

7.7.1 varje direkt eller indirekt, följd, särskild eller bestraffande förlust, skada, kostnader och utgifter;

7.7.2 vinstförlust;

7.7.3 rykteförlust;

7.7.4 förlust av affärer och goodwill;

7.7.5 förlust eller skada orsakad av virus eller annat tekniskt skadligt material som kan påverka datorprogramvara, data eller teknik.

·

    • 8. PRIVACY

Du erkänner och samtycker till att vara bunden av villkoren i vår integritetspolicy (som bifogad).

9. ALLMÄNT

9.1 Revidering av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst genom att ändra denna sida. Det är ditt ansvar att kontrollera den här sidan för att ta del av de ändringar vi har gjort eftersom de kommer att vara bindande för dig.

9.2 Meddelanden

Alla meddelanden ska ges till oss via e-post på info@newspanishproperties.com Alla meddelanden som skickas via e-post anses vara mottagna samma dag som de skickas eller, om de skickas på en nationell helgdag i England eller på en lördag eller söndag, nästa arbetsdag efter dagen då e-postmeddelandet skickades.

9.3 Behörighet

De angivna villkoren regleras av engelsk lag och kommer att omfattas av de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion över alla anspråk eller tvister som uppstår under eller i samband med dessa villkor.

9.4 Force Majeure

Vi har inget ansvar gentemot dig för underlåtenhet att leverera eller utföra eller för skador som orsakas av någon händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll inklusive, utan begränsning, strejker, lock-outs och andra industriella tvister, uppdelning av system eller nätverksåtkomst , översvämning, brand, explosion eller olycka.

9.5 Hela avtalet

Dessa villkor beskriver hela avtalet och förståelsen för parterna med avseende på de produkter och tjänster som erbjuds och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga uttalanden och dokument med avseende på sådan fråga.

9.6 Ogiltighet

Om någon del av Villkoren inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte verkställbarheten av någon del av dessa villkor.

9.7 Uppsägning

Du erkänner att vi kan blockera din användning av webbplatsen när som helst. Du kan också säga upp din prenumeration när som helst.

Newsletter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Receive our latest property listings & special offers straight to your inbox

© 2024 NEW SPANISH PROPERTIES - All rights reserved Privatliv Betingelser Cookies Web karta

Design: Mediaelx

Kontakt av Whatsapp