Voorwaarden

Voorwaarden

1. INLEIDING

1.1 Wij zijn ES Property & Investments Limited, handelend onder de naam New Spanish Properties (hierna 'wij', 'onze' of 'ons' genoemd) en we zijn eigenaar en exploitant van deze website ('Site'). Elke verwijzing naar "u" of "uw" is een verwijzing naar de gebruiker van deze site.

1.2 Door de Site of een deel daarvan te bezoeken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, waaronder ons privacybeleid (samen de 'Voorwaarden').

1.3 De voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de site en door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot een deel van de site, garandeert u dat u het recht en de autoriteit hebt om akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

1.4 Het doel van de site is bedoeld om informatie te verstrekken over onroerend goed te koop in Spanje en om gebruikers te helpen bij het matchen van onroerend goed in Spanje.

1.5 Alle informatie en diensten die op de Site worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld om gebruikers juridisch, fiscaal, enquête, onroerend goed, hypotheek of ander dergelijk professioneel advies te geven.

1.6 Gebruikers van de site dienen hun eigen individuele professionele advies in te winnen alvorens te vertrouwen op enige informatie op de site.

1.7 We raden u ten zeerste aan om een kopie van de voorwaarden af te drukken en deze zorgvuldig door te nemen.

2 UW VERPLICHTINGEN

2.1 Uw gebruik van de site is onderworpen aan deze voorwaarden en door de site te gebruiken, wordt u geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd en ermee akkoord te gaan.

2.2 U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot de Site via uw internetverbinding.

2.3 We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Site of een deel ervan te beperken. Toegang tot beperkte delen van de site kan onderworpen zijn aan registratie en andere voorwaarden. Als we u toestemming geven om toegang te krijgen tot een beperkt gebied, kunnen we die toestemming op elk moment intrekken (ook wanneer u een van deze voorwaarden overtreedt).

2.4 Uw toestemming om de Site te gebruiken is persoonlijk voor u en is niet overdraagbaar.

2.5 Uw gebruik van de site is afhankelijk van uw naleving van de regels die in deze voorwaarden zijn uiteengezet en u gaat ermee akkoord dat u niet:

2.5.1 de site gebruiken voor frauduleuze of onwettige doeleinden;

2.5.2 de Site gebruiken om de rechten van anderen te belasteren, misbruiken, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden, inclusief maar niet beperkt tot de privacyrechten of publiciteitsrechten van anderen;

2.5.3 u uitgeven voor een persoon of entiteit, uw band met een persoon of entiteit in verband met de Site valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen;

2.5.4 de werking van de site of de servers of netwerken die worden gebruikt om de site beschikbaar te maken, verstoren of verstoren of enige vereisten, procedures, beleid of voorschriften van dergelijke netwerken schenden;

2.5.5 het verzenden of anderszins beschikbaar stellen in verband met de Site van virus-, worm-, Trojaans paard- of andere computercode die schadelijk of invasief is of die kan of is bedoeld om de werking van, of om het gebruik van, hardware te controleren, software of apparatuur;

2.5.6 het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden van enig deel van, gebruik van of toegang tot de site;

2.5.7 enig deel van de Site wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren;

2.5.8 alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten van de site verwijderen of materiaal afkomstig van de site;

2.5.9 enig deel van de Site inlijsten of spiegelen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

2.5.10 een database aanmaken door systematisch Site-inhoud te downloaden en op te slaan;

2.5.11 op enigerlei wijze een handmatig of automatisch apparaat gebruiken om Site-inhoud te verzamelen of de navigatiestructuur of presentatie van de Site te reproduceren of te omzeilen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

2.5.12 gebruik de site voor commerciële doeleinden.

We behouden ons het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

2.6 In het geval dat u een van de eigendommen op de site bezoekt, is het uw eigen verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke reisvoorzieningen te treffen, inclusief het regelen van een reisverzekering, voor de doeleinden van uw bezoek.

3. REGISTRATIE

3.1 U kunt een ingevuld aanvraagformulier op de site indienen om details van eigendommen op de site te ontvangen. Als alternatief kunnen we uw vraag ook ontvangen via eigendomswebsites van derden.

3.3 U verbindt zich ertoe dat alle door u verstrekte informatie, hetzij rechtstreeks via de Site, hetzij via websites van derden, correct, volledig en nauwkeurig is.

3.4 U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van een account-ID en wachtwoord voor gebruik op de Site en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik ervan waarvan u op elk moment kennis krijgt.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. De intellectuele eigendomsrechten op deze site behoren toe aan ons of onze licentiegever, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerkrechten, databankrechten, tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links.

4.2. U mag niet kopiëren, verzenden, wijzigen, opnieuw publiceren, sorteren, framen, doorgeven of linken naar enig ander materiaal of informatie op of gedownload van deze site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. INHOUD

5.1 Alle geüploade inhoud wordt als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk beschouwd en we genieten het volledige recht om voor elk doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar te maken aan derden.

5.2 We hebben het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u geüploade inhoud inbreuk maakt op hun rechten van derden.

5.3 Alle inhoud die door u wordt geüpload, moet oprecht worden bewaard en voldoen aan de wet waar deze is geplaatst.

5.4 Alle inhoud die door u als gebruiker wordt geüpload, moet nauwkeurig zijn; we geven geen garanties over de nauwkeurigheid van dergelijk materiaal dat op de site wordt weergegeven.

5.5 U mag geen lasterlijk, beledigend, discriminerend, onethisch, immoreel of opruiend materiaal op de Site plaatsen of materiaal uploaden dat inbreuk maakt op de IE-rechten van een partij.

5.6 In het geval dat clausule 5.5 is geschonden, kunnen we passende maatregelen nemen als we dat nodig achten, inclusief de tijdelijke of permanente verwijdering van de post, intrekking van uw gebruik van de site of eventuele juridische stappen tegen u, indien nodig.

5.7 We behouden ons het recht voor om alle inhoud van de site te verwijderen en te bewerken zoals we dat nodig achten.

5.8 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geldigheid van advertenties op de website die te goeder trouw door ons zijn geplaatst.

5.9 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de prijs, weergave of waarde van advertenties die op de site worden geplaatst.

6. GARANTIES

6.1 Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de inhoud en informatie die op de Site wordt aangeboden nauwkeurig en correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid en voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud erop, expliciet of impliciet.

6.2 We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen echter niet garanderen dat de site of een individuele functie of kenmerk van de site altijd beschikbaar en / of foutloos zal zijn. In het bijzonder kan de site niet beschikbaar zijn tijdens periodes waarin we upgrades implementeren of essentieel onderhoud uitvoeren op de site.

6.3 De site kan links naar andere websites en online bronnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, hebben geen controle over en onderschrijven dergelijke externe sites of bronnen niet en geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid van informatie met betrekking tot enige gelinkte website. Uw gebruik van websites en bronnen van derden is op eigen risico.

6.4 We bieden geen garantie dat enig materiaal dat van deze site kan worden gedownload, niet vrij is van infectie, virussen of andere dergelijke code.

6.5 Wij geven geen garantie dat de site of informatie op de site voldoet aan andere wetten dan die van Engeland.

6.6 De details van de eigendommen die op de site beschikbaar zijn, worden door derden, inclusief makelaars, verhuurders of ontwikkelaars, uitsluitend ter informatie verstrekt en we geven geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Het is volledig uw eigen verantwoordelijkheid om uw eigen inlichtingen in te winnen bij dergelijke derde partijen voordat u beslissingen neemt met betrekking tot eigendommen die op deze site worden geadverteerd.

6.7 U bent als enige verantwoordelijk voor het inwinnen van professioneel advies, inclusief juridisch advies, voordat u een woning koopt die op de Site wordt vermeld.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR

7.1 Niets in de Voorwaarden wordt geacht aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

7.2 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik waarvoor u deze website plaatst en dat alle garanties, voorwaarden, toezeggingen, verklaringen en voorwaarden, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, hierbij uitgesloten zijn voor zover toegestaan door de wet.

7.3 Het materiaal en de informatie op de site is gratis en door gebruik te maken van de site erkent u dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te stellen met betrekking tot enig geleden verlies als gevolg van de informatie en het advies die op deze website worden aangeboden.

7.4 Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor enig financieel verlies of enige schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke plichten of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met:

7.4.1 Gebruik van de site of

7.4.2 Vertrouwen op enige inhoud die op de site wordt weergegeven.

7.5 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluiten we aansprakelijkheid uit voor enig verlies dat wordt geleden als gevolg van acties van derden, ongeacht of deze door ons aan u, de gebruiker, direct of indirect zijn aanbevolen, en hetzij in contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke plichten of anderszins. , inclusief maar niet beperkt tot advocaten, landmeters, bankiers, ontwikkelaars, architecten, hypotheekhouders, makelaars en andere professionele adviseurs. Alle zaken die via een derde partij worden uitgevoerd, geschieden volledig op eigen risico van de gebruiker.

7.6 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor enig verlies dat wordt geleden als gevolg van site-inspecties van eigendommen in Spanje door u als gebruiker, ongeacht of deze door ons zijn geregeld of aanbevolen, hetzij direct of indirect, en hetzij in contract, onrechtmatige daad , schending van wettelijke plicht of anderszins. Elke reis die naar Spanje wordt gemaakt met als doel het bezoeken van eigendommen die op de site worden geadverteerd, gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.

7.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor de volgende verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de site:

7.7.1 enige directe of indirecte schade, gevolgschade, bijzondere schade of bestraffende schade, schade, kosten en uitgaven;

7.7.2 gederfde winst;

7.7.3 reputatieschade;

7.7.4 verlies van zaken en goodwill;

7.7.5 verlies of schade veroorzaakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computersoftware, gegevens of technologie kan beïnvloeden.

·

    • 8. PRIVACY

U erkent en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zoals bijgevoegd).

9. ALGEMEEN

9.1 Herziening van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen door deze pagina te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina te controleren om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

9.2 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen zullen aan ons worden gedaan via e-mail op info@newspanishproperties.com Alle kennisgevingen die per e-mail worden gedaan, worden geacht te zijn ontvangen op de dag dat ze worden verzonden of, indien verzonden op een nationale feestdag in Engeland of op een zaterdag of zondag, de volgende werkdag volgend op de dag waarop de e-mail is verzonden.

9.3 Bevoegdheid

De uiteengezette voorwaarden worden beheerst door Engels recht en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken over claims of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden.

9.4 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren of uitvoeren of voor enige schade die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die redelijkerwijs buiten onze macht ligt, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang. , overstroming, brand, explosie of ongeval.

9.5 Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst en begrip van de partijen met betrekking tot het product en de aangeboden diensten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke verklaringen en documenten met betrekking tot dergelijke zaken.

9.6 Ongeldigheid

Als een deel van de Voorwaarden niet-afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), zal de afdwingbaarheid van enig deel van deze voorwaarden niet worden beïnvloed.

9.7 Beëindiging

U erkent dat we uw gebruik van de site op elk moment kunnen blokkeren. U kunt uw abonnement ook op elk moment opzeggen.

Newsletter

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Receive our latest property listings & special offers straight to your inbox

© 2024 NEW SPANISH PROPERTIES - All rights reserved Privacy Voorwaarden Cookies Web plan

Ontwerp: Mediaelx

Contact door Whatsapp